Log in.

[หมายเหตุ ตามหนัังสือมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ.04009/923 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ให้
- ผอ.สพป. อนุมัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่ของ ผอ.สถานศึกษา
- ผอ.สถานศึกษา อนุมัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น ครูไม่ต้องใช้ระบบ Eleaving แล้วนะครับ]